Algemene Voorwaarden Projectburo Eenig.

 

Artikel 1. Toepassing
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met Projectburo Eenig, hierna te PE.
1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met PE een overeenkomst aangaat.
1.3 Algemene voorwaarden zoals opgesteld door een opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door PE zijn aanvaard.
1.4 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken.
1.5 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
1.6 Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden Projectburo Eenig”.

Artikel 2.Offertes
2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig voor de aangegeven duur van maximaal twee maanden, tenzij schriftelijk anders vermeld.
2.2 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens en informatie, van de juistheid waarvan PE mag uitgaan. Opdrachtgever staat er voor in dat deze gegevens en informatie tijdig en naar waarheid zijn verstrekt.
2.3 Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden, in Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een onderdeel van de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 PE heeft het recht, indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan haar wordt gegeven en waarvan kan worden vastgesteld dat met door PE verstrekte gegevens en methodieken wordt gewerkt, op een vergoeding. Deze worden,indien op schrift gesteld, berekend als advieskosten.

Artikel 3. Rechten van industriële en intellectuele eigendom
Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt PE ook na verlening van de opdracht en na overdracht en oplevering aan Opdrachtgever de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar gecreëerde teksten, plannen, draaiboeken, afbeeldingen, ontwerpen, schetsen, foto’s, films, video’s, tekeningen, modellen, alle soorten digitale bestanden, programmatuur of andere ideeën of vastleggingen daarvan. Deze stukken blijven haar intellectueel eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of verspreid, openbaar of aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
4.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de
Overeenkomst voortvloeit dat deze voor deze bepaalde tijd is aangegaan.
4.3 Opdrachtnemer heeft het recht voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan na overleg met Opdrachtgever.
4.4 Later gemaakte aanvullende afspraken, waaronder wijzigingen en afwijkingen op de Overeenkomst of op de algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien PE deze schriftelijk heeft bevestigd en de Opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt.
4.5 Door Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst moet door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer zijn kenbaar gemaakt. Wijziging danwel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze zowel door Opdrachtnemer als door Opdrachtgever bij voorkeur schriftelijk is aanvaard.
4.6 Wanneer PE met derden verplichtingen is aangegaan naar aanleiding van een mondelinge of schriftelijke opdracht of Overeenkomst met een Opdrachtgever, en deze Opdrachtgever zegt de overeenkomst op, dan is Opdrachtgever in ieder geval de totale kosten die deze verplichtingen jegens derden met zich meebrengen verschuldigd aan PE.
4.7 Indien PE wegens opzeggen of ander onvermogen van een derde-onderaannemer niet of niet geheel haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan nakomen, is Opdrachtgever gehouden de Overeenkomst voor het wel uitvoerbare deel van de na te komen inclusief betalingen naar evenredigheid van verrichte prestaties of verleende diensten.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere belastingen, heffingen, toeslagen of boetes van overheidswege alsmede kosten nodig ter uitvoering van de overeenkomst zoals reiskosten en andere kosten, waaronder declaraties van derden.
5.2. Indien sprake is van een stijging van kostprijsverhogende factoren zoals voortvloeiend uit wettelijke verplichtingen, stijging van grondstofprijzen, lonen, enz., die redelijkerwijze niet te voorzienbaar waren of noodzakelijk zijn, kan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs verhogen.
5.3. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de daarin genoemde prijzen voor beide partijen gedurende 100 dagen bindend, waarna prijzen door algemene loon- of markt prijswijzigingen aangepast kunnen worden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Oplevering
6.1 Opdrachtgever is verplicht diensten en zaken te ontvangen indien deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever deze ontvangst van diensten of zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan of de diensten op een ander moment te leveren voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.3 De levertijd is in beginsel zoals overeengekomen, maar kan door bijzondere of onvoorziene omstandigheden worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen.
6.4 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd op het tijdstip dat PE na de levering van de dienst of
de voltooiing van het werk Opdrachtgever daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven.
6.5 PE zal het werk opleveren binnen de overeengekomen oplevertermijn behoudens meerwerk of overmacht.

Artikel 7. Wijze van uitvoering en opschorting
7.1 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van diensten door PE geen vertraging ondervindt. PE kan door Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of andere niet tijdige of niet volledige uitvoering van werken door derden tenzij dit vooraf schriftelijk is bepaald. PE kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.
7.2 Opdrachtgever kan een schriftelijk PE verzoeken tot het opschorten (uitstellen) van de overeengekomen werkzaamheden. De opschorting is geldig zodra PE de opschorting schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd heeft en er een nieuwe datum is afgesproken.
7.3 Eenmalige opschorting brengt geen extra kosten met zich mee mits er een binnen twee maanden een datum is voor uitvoering van de Overeenkomst. Daarna is de opdrachtgever 10% bovenop het overeengekomen totaalbedrag inclusief btw verschuldigd voor administratie en organisatiekosten.
7.4 PE is gerechtigd tot doorberekening van kosten aan de Opdrachtgever, die door derden in verband met de overeenkomst aan PE in rekening worden gebracht en voortvloeien of samenhangen met de opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid en overmacht.
8.1 Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekte aan de zijde van de Opdrachtnemer en omstandigheden, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder werkstakingen, verkeer-, transport-, of bedrijfsstoringen, natuurrampen, in gebreke blijven van leveranciers van PE, bijzondere weersomstandigheden, oorlog, oproer, overstromingen, zware stormen, stagnatie of beperking van voorzieningen van openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid en gebrek aan grond-, hulp-, of brandstoffen..
8.2 Indien de periode van door overmacht nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht bestaat op schadevergoeding voor Opdrachtgever.
8.3 Daarnaast heeft PE het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in
verzuim, indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en buiten haar invloedssfeer liggen. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of dat de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval elk der partijen de overeenkomst kan ontbinden, zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
8.4 Als PE haar verplichtingen als gevolg van onuitvoerbaarheid gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij recht op een betaling naar evenredigheid van de overeengekomen prijzen en gemaakte kosten.

Artikel 9. Meerwerk en minderwerk.
9.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle afwijkingen van het overeengekomen, die noodzaken tot meer inspanningen voor de uitvoering door PE, waaronder ook de later genoemde wijzigingen van de Overeenkomst, extra opdrachten van opdrachtgever, overschrijding van geschatte tijdsduur, benodigde personen, hoeveelheden, afwijkingen door gewijzigde ontwerpen, onjuiste gegevens, onjuiste inschattingen, afwijkende materialen of afwijkende werkwijzen. Minderwerk wordt omgekeerd evenzo vastgesteld.
9.2 Behoudens duidelijke afspraken in de overeenkomst is PE gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden het minderwerk, dat is geschied, in mindering te brengen op het overeengekomen totaalprijs. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op dezelfde basis.
9.3 Verrekening van meerwerk en minderwerk kan door PE geschieden bij elke betalingstermijn. Bij
de eindafrekening kan het verschil tussen meerwerk en minderwerk nimmer leiden tot meer dan 25% vermindering van het meerwerk ter dekking van de door PE gemaakte kosten van administratie, organisatie en andere kosten.
9.4` In geval van meerwerk dient opdrachtgever te accepteren dat de data van uitvoering en oplevering van het werk kunnen verschuiven en PE deze nieuwe data schriftelijk aan opdrachtgever kan mededelen.

Artikel 10. Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum in euro’s op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.2 Indien Opdrachtgever niet in gebreke blijft met tijdige betaling, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim na eerste aanzegging en tevens de wettelijke rente verschuldigd.
10.3 Wanneer PE door niet tijdige, onvolledige of geen betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hieraan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever.
10.4 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is PE gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, ook indien een (bepaalde) levertijd is overeengekomen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.
Voor alle schade door PE geleden als gevolg van niet tijdige betaling, onder meer bestaande uit winstderving en andere kosten, waaronder van de ingebrekestelling, is in dat geval de opdrachtgever aansprakelijk.
10.5 PE is gerechtigd een gehele vooruitbetaling of andersoortige zekerheidstelling van opdrachtgever te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs alvorens de overeenkomst te beginnen of voort te zetten.
10.6 Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten hierover niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclame door Opdrachtgever.
10.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Opdrachtnemer verschuldigde.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
11.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomende gevallen.
11.3Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn in het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is PE slechts aansprakelijk voor directe schade of vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Uitgesloten is aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
11.4 PE is in geen geval aansprakelijk:
a. Voor vergoeding van bedrijfsschade.
b. Voor schade die door of tijdens de uitvoering van diensten of werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Dit onder uitzondering van duidelijke schuld welke aan PE toegewezen kan worden.
c. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, niet zijnde in dienst bij PE, waaraan opdracht is verstrekt, tenzij nadrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
11.5 De door PE te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart PE voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade inzake de uitvoering van de Overeenkomst of opdracht, tenzij deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van PE of haar medewerkers. Opdrachtgever is alsdan verplicht Opdrachtnemer bij te staan in het geval van noodzakelijke rechtsbijstand in en buiten rechte.
11.5 In geval van onrechtmatige daad van PE, of een van haar werknemers waarvoor zij rechtens aansprakelijk is, is PE aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever voor zover deze ontstaan is door opzet of grove schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen PE verzekerd is, dan wel schade waartoe men gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn, behoudens andersluidende wettekst of rechtspraak.
11.6 Opdrachtgever dient binnen twee weken na kennisname van de schade of moment dat zij redelijkerwijze de schade had moeten ontdekken schriftelijk de schade te melden aan PE.

Artikel 12. Ontbinding
12.1 De overeenkomst kan door beide partijen met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel dan wel gedeeltelijk worden ontbonden op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, onder Wet schuld sanering valt of indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. PE zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
12.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
opdrachtgever is aansprakelijk voor de door PE geleden schade, in ernstige gevallen bestaande uit onder meer winstderving.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
13.3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens
14.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Projectburo Eenig persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Projectburo Eenig verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. (Hier link naar opnemen)
14.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt <naam bedrijf> nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 15. Contractovername
15.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
15.2 Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 16. Geschillen
Op overeenkomsten met PE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtshouding zullen de partijen onverminderd gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 17. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen PE en opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of bepalingen daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden dan zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen, de overige voorwaarden en regelingen blijven voor zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing.